Skip to content

August 28, 2019

Badal Parivar Da Sach-DGP Punjab

by sandhusaab008

ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਲੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ||
ਤੇ congress ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋ !
ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ||

Read more from PUNJABI VIDEOS

Leave a Reply

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.